200-125 Exam 300-075 Dumps 210-260 Vce 300-115 Practices 100-105 Materials 300-101 Questions 210-065 Test 400-101 Exam 210-060 Dumps 300-320 Vce 300-070 Practices 200-310 Materials 300-206 Questions AWS-SYSOPS Test 200-105 Exam 300-135 Dumps 300-208 Vce 810-403 Practices CISSP Materials 400-051 Questions PMP Test 70-534 Exam 70-532 Dumps 2V0-621 Vce 70-347 Practices SY0-401 Materials 200-355 Questions 300-209 Test 400-201 Exam 70-346 Dumps 70-533 Vce ADM-201 Practices 640-916 Materials 642-997 Questions 220-901 Test 352-001 Exam 1Z0-061 Dumps 2V0-621D Vce 74-678 Practices CISM Materials CRISC Questions EX200 Test 1Z0-062 Exam 840-425 Dumps ICBB Vce N10-006 Practices 1Z0-808 Materials 700-260 Questions 70-461 Test 70-483 Exam 820-424 Dumps JN0-102 Vce 101 Practices 101-400 Materials 2V0-620 Questions 312-50 Test 400-351 Exam 642-883 Dumps 700-501 Vce 70-480 Practices 70-486 Materials 9A0-388 Questions ACMP_6.4 Test EX300 Exam HPE0-J74 Dumps OG0-093 Vce 070-346 Practices

Avís legal / Política de privacitat - Llotja de Cereals

Avís legal / Política de privacitat

LA LLOTJA DE CEREALS DE BARCELONA de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Adreça postal: Passeig d’Isabel II, 1 08003 Barcelona
Telèfon: 933 196 525
Fax: 933 192 780
Adreça electrònica: http://www.llotjadecereals.com
email:  ______________
CIF: Q0873001B

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE LA LLOTJA I LA CAMBRA

La Llotja de Cereals de Barcelona (La Llotja) és una entitat que forma part de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Actua sota la tutela del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i ha estat reconeguda pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca com a mercat de productes agraris de Catalunya el 7 d’abril de 1999, segons s’estableix en el Decret 259/1998, de 22 de setembre, sobre regulació de les llotges i dels mercats en origen de productes agraris.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (d’ara endavant, “La Cambra”) és una corporació de dret públic que es regeix per la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres.

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (d’ara endavant anomenat “Avís legal”) té per objecte regular l’ús del web que la Llotja posa a disposició del públic en l’URL  http://www.llotjadecereals.com

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o bé faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

  1. a) Ha llegit, i entén aquest avís legal.
  2. b) Que assumeix, i accepta, totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquest Avís Legal tindrà un període de validesa indefinit o, en tot cas, serà vàlid fins que es modifiqui.

La Llotja es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi cap obligació de preavisar o informar, als usuaris, de les esmentades modificacions, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web de la Llotja.

En aquest sentit, es recomana la revisió periòdica d’aquest Avís Legal.

ÚS CORRECTE DEL WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquest Avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin al web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Llotja presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors als esmentats sistemes.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets), controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la Llotja o de tercers.

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

No es permet, excepte en els supòsits en els quals la Llotja ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers, a pàgines web de la Llotja, diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l’adreça URL http://www.llotjadecereals.com o la que la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web de la Llotja o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius, són propietat de la Llotja o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.

El lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitador, la seva programació, edició, compilació i la resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, fotografies, text i/o gràfics, són propietat de la Llotja o, si s’escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i/o industrial.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats els esmentats continguts, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix, en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part de la Llotja. Qualsevol ús no autoritzat prèviament, per part de la Llotja, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones que hi puguin aparèixer.

Els dissenys, logotips, text, fotografies i/o gràfics, aliens a la Llotja i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris sent, ells mateixos, responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar, al respecte. En tot cas, la Llotja compta amb l’autorització expressa i prèvia, per part dels autors, per la seva publicació.

L’usuari i/o visitant del lloc web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels seus continguts, sense haver estat prèviament autoritzat, de forma expressa i per escrit, per la Llotja. A més a més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual de la Llotja, col·laboradors, patrocinadors o tercers.

La Llotja podrà impedir la publicació d’un determinat contingut, o eliminar-ho del portal, en cas que consideri que pot existir alguna vulneració de la legalitat vigent, dels drets de tercers o rebés alguna comunicació, en aquest sentit. La indicada retirada no donarà lloc a la percepció d’indemnització de cap mena.

Per realitzar qualsevol mena d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic lopd@cambrabcn.org

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

  1. La Llotja declina qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.
  2. No pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que, en cada moment, consideri oportunes, per complir amb allò que s’estableix, a la legislació vigent.
  3. No és responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol naturalesa, que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització, que es faci del lloc web o dels continguts que s’hi ofereixen.
  4. Es reserva el dret d’impedir, a l’usuari, l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense avís previ, en cas d’incompliment d’aquest Avís Legal i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats, i l’ordre públic.
  5. Es reserva el dret a modificar el present avís legal, en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris.
  6. En cap cas, la Llotja serà responsable per danys morals, lucre cessant i/o de qualsevol dany directe o indirecte, que pogués patir l’usuari.
  7. Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que la Llotja no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, al seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, informant a les autoritats competents del contingut en qüestió.
  8. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni adequadament. En principi, pot garantir-se el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, no es pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions al servei, per dur a terme tasques de manteniment, o que succeeixin fets fora del seu control, com poden ser les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

POLITIQUES DE PRIVACITAT

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

D’acord al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, la LLotja, en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin, o hagin de facilitar les seves dades personals que, aquestes, seran incorporades a un fitxer responsabilitat de la Llotja (Cambra de Comerç de Barcelona).

Mitjançant la marcació de les corresponents caselles, als formularis disposats al lloc web per a la recollida de dades, els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades amb les finalitats indicades a cadascun dels formularis.

Essencialment, procedir al registre com a Adherit o com a Subscriptor, a la Llotja, rebre la informació de serveis o productes inherents a cadascuna d’aquestes dues possibilitats de relació amb la Llotja.

Al marge de les esmentades finalitats, les seves dades també seran utilitzades per respondre a les preguntes o consultes que ens transmeti a través del lloc web, així com per a la remissió, per mitjans electrònics, de comunicacions a propòsit de serveis, activitats, o productes de la Cambra de Barcelona, al marge de la Llotja.

Totes les dades obligatòries sol·licitades, a través del lloc web, es troben convenientment assenyalades, ja que es consideren necessàries, per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades, la Llotja no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.

L’usuari serà l’únic responsable, pel que fa a la veracitat i actualització de les dades aportades, a través dels diferents formularis del lloc web

Les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte quan l’esmentada comunicació, fora necessària per donar resposta als requeriments plantejats.

En cas que es procedís a fer alguna cessió de dades, fora de les anteriorment indicades, prèviament, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc

La Llotja garanteix, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que es disposa a la LOPD, podrà exercir els esmentats drets remetent una sol.licitud expressa, acompanyant còpia del seu DNI, al domicili assenyalar a l’encapçalament o a lopd@cambrabcn.org, o correu postal (LOPD_ LLOTJA DE CEREALS DE BARCELONA Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona).

La Llotja, conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la L.O. 15/1999, indica que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries, per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Avís legal / Polítiques de Privacitat, s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, la LLotja i l’usuari, si cap normativa no ho impedís, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de la Llotja per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, la Llotja i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Última actualització: Abril 2017.

Ús de Cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per dur a terme un mesurament de l’ús del nostre web, per millorar els nostres serveis, a través de l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerarem que accepta el seu ús. Pot canviar-ne la configuració o obtenir més informació aquí. ACEPTAR

Aviso de cookies