Política de privacitat

Conforme amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, la Cambra informa sobre el tractament de dades personals que duu a terme, tant al seu lloc web com, amb caràcter general, en els diferents àmbits de la seva activitat.

L’esmentada informació la posem a la seva disposició, a través dels següents punts:

 1. Qui és el Responsable del tractament?
 2. Amb caràcter general, amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?
 3. Quina és la base de legitimació pel tractament de les seves dades?
 4. Durant quant temps conservarem la seva informació?
 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
 6. Quines dades tractarà la Cambra?
 7. D’on obtenim les seves dades?
 8. Quins són els seus drets quan tractem la seva informació?
 9. Què passa si no ens facilita les dades sol·licitades?
 10. Tutela de la Cambra i de l’autoritat de control.
 11. Mesures de seguretat.
 12. Qui és el Responsable del tractament?

LA LLOTJA DE CEREALS DE BARCELONA de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.

 1. Amb caràcter general, amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?
 • Procedir al registre com a Adherit o com a Subscriptor a la Llotja rebre els beneficis associats, essencialment rebre la informació de serveis o productes inherents a cadascuna d’aquestes dues possibilitats de relació amb la Llotja.
 • Possibilitar la seva inscripció i la participació als diferents actes, esdeveniments o jornades que pugui organitzar la Llotja de cereals. I en cas que no siguin adherits o subscriptors, gestionar el pagament corresponent.
 • En el cas que vostè sigui adherit o subscriptor a la Llotja de Cereals, enviament de comunicacions que entenguem del seu interès, a propòsit de la pròpia Llotja de Cereals o de la Cambra de Barcelona en general.
 1. Quina és la base de legitimació pel tractament de les seves dades?
 • Procedir al registre com a Adherit o com a Subscriptor a la Llotja rebre els beneficis associats, essencialment rebre la informació de serveis o productes inherents a cadascuna d’aquestes dues possibilitats de relació amb la Llotja: L’execució dels serveis sol·licitats, compliment contractual.
 • Possibilitar la seva inscripció i la participació als diferents actes, esdeveniments o jornades que pugui organitzar la Llotja de cereals. I en cas que no siguin adherits o subscriptors, gestionar el pagament corresponent: L’execució dels serveis tant si ho son en la seva condició d’adherit o subscriptor, com si ho hagués contractat individualment. Execució contractual.
 • En el cas que vostè sigui adherit o subscriptor a la Llotja de Cereals, enviament de comunicacions que entenguem del seu interès, a propòsit de la pròpia Llotja de Cereals o de la Cambra de Barcelona en general. Com a usuari de serveis de la Cambra un interès legítim respecte a l0enviament d’aquestes comunicacions ( Art 21.2 Llei 34/2002).
 1. Durant quant temps conservarem la seva informació?

Amb caràcter general, les relacionades amb la prestació de serveis durant els terminis legalment establerts i respecte a l’enviament de comunicacions relatives a la Cambra, mentre sigui usuari dels seus serveis i no manifesti el contrari.

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Tret de les comunicacions de dades que puguin considerar-se com a imprescindibles per a la prestació dels serveis sol·licitats, o les que resultin legalment establertes, no està prevista la comunicació de dades a tercers aliens a la Cambra.

 1. Quines dades tractarà la Cambra?

La Cambra tractarà les seves dades de contacte, les referides a la seva activitat empresarial / professional i en el cas que se li facturin determinats serveis, les dades econòmiques corresponents.

 1. D’on obtenim les seves dades?

La Cambra només tractarà les dades que vostè ens hagi pogut facilitar i aquelles que es puguin generar a partir de la prestació de serveis.

 1. Quins són els seus drets quan tractem la seva informació?

En tant quan la Cambra tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés.- L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li interessen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’està duent a terme.

Rectificació.- L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que puguin existir o bé que es completin aquelles que fossin incompletes.

Supressió.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas, la supressió estarà subjecte als límits establerts a la norma reguladora.

Limitació de la seva tramitació.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Cambra deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de la seva informació.- És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i per transmetre a un altre responsable del tractament.

Els esmentats drets es podran exercir mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida per correu postal a: LOPD_ LLOTJA DE CEREALS DE BARCELONA Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona o mitjançant l’adreça d’e-mail: lopd@cambrabcn.org.

 1. Què passa si no ens facilita les dades sol·licitades?

En determinats supòsits, no facilitar les dades assenyalades com a imprescindibles implicarà la impossibilitat de gestionar les seves sol·licituds o la prestació dels nostres serveis.

 1. Tutela de la Cambra i de l’autoritat de control.

La Cambra ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades. Una de les seves funcions es la de dur a terme una mediació en la resolució de possibles reclamacions o conflictes que vostè pugui tenir amb la Cambra, en relació al tractament de les seves dades de caràcter personal. S’hi podrà dirigir exposant les seves reclamacions a través de l’adreça electrònicalopd@cambrabcn.org.

En cas que vostè entengués que la resposta de la Cambra enfront les seves reclamacions no fos satisfactòria i ho cregués oportú, podrà sol·licitar la tutela de l’òrgan de tutela corresponent a la Cambra, que és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona.

 1. Mesures de seguretat.

La Cambra ha adoptat les mesures de seguretat establertes a l’article 32 RGPD i adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Última actualització: Març 2019.