Llotja

La Llotja de Cereals de Barcelona és una institució secular que té el seu origen en el segle XIV amb la construcció de la Casa Llotja de Mar per dipòsit i transacció de cereals.  Actua sota la tutela del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i els auspicis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

La Llotja de Cereals compta amb més de 400 adherits , que es divideixen en comerciants, industrials i agents comercials que, de manera regular i professional, es dediquen al tràfic de cereals, llegums, pinsos, fruits secs, farines, conserves, productes de sanitat animal i per a l’alimentació humana i agropecuària i d’altres productes comercialitzats o cotitzats usualment o que més endavant puguin cotitzar-se al Mercat de Cereals de la Casa Llotja de Mar de Barcelona, i concorrin amb aquesta finalitat a l’esmentat Centre de Contractació. Els concurrents a la nostra Llotja provenen tant de Catalunya com de València, Aragó, Madrid, les Balears i el Sud de França. Podem dir que, en aquests moments, és la 1a Llotja d’Espanya i la 2a d’Europa pel què fa a volum de transaccions.

Missió

La principal funció de la Llotja és la promoció del comerç de cereals i productes afins, facilitant els àmbits més adequats per què aquest es porti a terme, tant pel què fa a l’espai físic, com l’organització de trobades del sector. Com a servei públic que és, està oberta a tots els empresaris que estiguin en el legal exercici de la professió i així ho sol·licitin.

Sessions

Les sessions de la Llotja han tingut lloc des de temps immemorial en el Saló de Contractacions de la Casa Llotja de Mar. En l’actualitat, se celebren tots els dimarts, de 12 a 17 hores, al Saló de Cònsols de la mateixa Casa.

Un cop acabada la sessió del dimarts, es reuneix la Comissió de Preus, la funció de la qual és determinar la mitjana ponderada de les cotitzacions que s’han produït, a fi i efecte de dotar d’una major transparència al mercat. Amb aquestes dades es confecciona el full de preus al qual se li dóna una amplia difusió, no solament dins de Catalunya i la resta d’Espanya sinó també arreu d’Europa.

Els productes representats principalment en el full de preus són: Cereals, Garrofa, Farines i turtós, Segones, Llegums, Fruits secs, altres …