Llotja

Òrgans de govern

Òrgans de govern

La Llotja està regida per una Junta Rectora formada per 12 membres elegits per sufragi universal dels adherits per parts iguals entre comerciants, industrials i agents comercials, i 3 membres designats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

 

President d’honor

Aureli Casabona i Bel

 

President

José Luis Esteban i Mur

 

Vicepresident

Pere Lluís Guillamet i Taberner*

 

Tresorer

Àlex Jiménez i Boixeda*

 

Comptador

Jordi Archs i Miquel

 

Vocals

Jaume Arimany i González

Enrique Cabello i Ortega

Maria Came Barcons i Matavera*

Víctor Blanc i Marfà

Eduard Domènech i Rifaterra

Rosa Grau i Salas

Ramon Roset i Duch

Mercedes Ruiz i Gallud

Xavier Solanes i Tauler

Josep M. Torremorell i Mangues

David Vilà i Bajona

 

* Designats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

 

L’òrgan suprem de govern és l’Assemblea General, que està constituïda per tots els adherits de més d’un any d’antiguitat que estiguin al corrent de pagament de la seva quota i no hagin estat sotmesos a expedient disciplinari que els inhabiliti a participar-hi.