Llotja

Òrgans de govern

Òrgans de govern

La Llotja està regida per una Junta Rectora formada per 12 membres elegits per sufragi universal dels adherits per parts iguals entre comerciants, industrials i agents comercials, i 3 membres designats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

President d’honor

Aureli Casabona i Bel

President

José Luis Esteban i Mur

Vicepresident

Pere Lluís Guillamet i Taberner*

Tresorer

Joan Vallverdú i Simó

Comptador

Àlex Jiménez i Boixeda*

Vocals

Maria Came Barcons i Matavera*

Víctor Blanc i Marfà

Pere Borrell i Toledo

Josep Campabadal Santesmases

Eduard Domènech i Rifaterra

Rosa Grau i Salas

Javier Massó i Oriol

Josep M. Torremorell i Mangues

Miquel Vila i Aymerich

David Vilà i Bajona

Ramon Vilajosana i Capdevila

* Designats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

 

L’òrgan suprem de govern és l’Assemblea General, que està constituïda per tots els adherits de més d’un any d’antiguitat que estiguin al corrent de pagament de la seva quota i no hagin estat sotmesos a expedient disciplinari que els inhabiliti a participar-hi.